Generalforsamling 2011

GENERALFORSAMLING I LYKKEGÅRDENS GRUNDEJERFORENING

REFERAT
Lørdag d 18.06 2011 kl 10.00 – Ebeltoft Park Hotel, Videbæk Strandvej 4, 8400 Ebeltoft.

Dagsorden ifølge vedtægterne og i henhold til udsendt materiale

 1. Formanden bød velkommen og foreslog Henrik Nielsen til dirigent. Dirigenten valgtes enstemmigt og takkede for valget. Dirigenten konstaterede at generalforsamlingen var beslutningsdygtig og rettidigt indvarslet. Tilstede og repræsenter ved fuldmagt var 27 grundejere og repræsenter. Repræsentationen udgjorde 27/67 eller 40,3%. Til beslutning om godkendelse af vedtægtsændringerne, jfr. punkt 10 i dagsordenen uanset drøftelserne under punkt 10, var en beslutning nødvendig på en extraordinær generalforsamling. 30/6-2011 samme sted og adresse, varslet ved indkaldelsen til nærværende generalforsamling.
 2. Formanden aflagde beretning over forløbet i det forgangne år (vedlægges i kopi). Efter enkelte spørgsmål – visse henvistes til senere punkter – herunder Stabelhøjen 12 vedrørende hastighed, godkendtes formandens beretning.
 3. Kasserer Vibeke Dabelsteen forelagde regnskabet for året 2010. Efter enkelte spørgsmål godkendtes der reviderede regnskab enstemmigt.
 4. Formanden redegjorde for årsagen til kontingentfastsættelsen for 2011 og 2012. Bestyrelsen ønskede ved den foreslåede vedtægtsændring at kunne udskrive kontingentet for 2012,primo 2012. Omkostningerne påløber allerede fra januar måned i kontingentåret. Kontingentet for 2011 og 2012 blev vedtaget enstemmigt.
 5. Handrupgaards Grundejerforening havde for egen regning bekostet en badebro for mere end 200.000kr, og selv påtaget sig vedligeholdelsespligten. Bestyrelsen foreslog at der af formuen blev betalt et tilskud for Lykkegårdens Grundejerforenings anvendelse af broen. Et beløb på ca 200kr pr parcel blev foreslået. Det blev besluttet af give 15.000kr til projektet
 6. Der var ikke indkommet forslag fra medlemmerne, hvorfor dette punkt udgik.
 7. Vibeke Dabelsteen var på valg til bestyrelsen, og var villig til genvalg for en 2 årig periode. Genvalget var enstemmigt.
 8. Til suppleant til bestyrelsen valgtes Kirsten Korshøj, Kølbækken 10. valget var enstemmigt.
 9. Til revisor genvalgtes Peder H. Pedersen. Valget var enstemmigt
 10. Dirigenten henviste til at alene 40,3% var repræsenteret. Til beslutning krævedes at 50% var tilstede. Formanden gennemgik de foreslåede ændringer. Der blev af medlemmerne kommenteret udvalgte punkter. Bestyrelsen kunne ajourføre disse til den extraordinære generalforsamling, da det alene drejede sig om få tekstmæssige forhold.
 11. Medlemmerne opfordredes til at give fremmøde d. 30/6 2011 til den extraordinære generalforsamling.
 12. Der bliver fortsat kørt for stærkt på vejene. Bestyrelsen blev opfordret til at få udført minimum 2 bumb i området.
 13. Træfældningsområdet gav anledning til fortsatte drøftelser. Bestyrelsen fik opbakning til sin lidt faste facon med arbejdssedler overfor Jørgen Thomsen, for at kunne styre økonomien. Det er naturligvis enhver grundejer tilladt at entrere med Jørgen Thomsen for egen regning. Bestyrelsen fik opbakning til at etablere et træudvalg på 2 personer til assistance for formanden.
 14. Der var ingen spørgsmål

Dirigenten takkede for god ro og orden – formanden takkede dirigenten for dygtig ledelse af generalforsamlingen – og erklærede denne for afsluttet.

Dirigent: Henrik Nielsen

Bestyrelse: Finn Arne Sørensen, Vibeke Dabelsteen, Per Krogh Petersen