Generalforsamling 2010

Formandens beretning:

Ved første møde konstituerede vi os med følgende
Formand: Mig
Kasserer: Vibeke Dabelsteen.
Sekretær: Per Krogh Pedersen.

Som sædvanlig har vi haft enkelte bestyrelsmøde, og mail korespendance. Vi plejer at have vores suppleant med til møderne, men da vores suppleant bor på Sjælland har vi valgt at holde møder uden ham.
Som sædvanlig har møderne foregået i fred og fordragelighed uden omkostninger for foreningen.
Foreningen betaler forsat for Ebeltoft folketiende til de bestyrelsesmedlemmer der bor uden for området. Ud af 75 parceller er de 67 medlem af grundejerforeningen hvilket jeg syntes er flot.
Som sædvanlig har vi udsendt orienteringsmaterialer, og som sædvanlig lidt sent, vi fik 21 besvarelser retur, fremover vil vi udsende orienterings meddelelser og svarskemaer pr. mail og vil forsøge at lave svarskemaet således at den kan besvares pr. mail.

Lokalplan:
Vi har forespurgt Syddjurs kommune og hvordan det går med vores lokalplan, svaret herfra er at det ikke bliver foreløbigt, Grundet hertil er at kommunens økonomi, eller mangel på samme.

Makeringspæle.
Blev i år opsat og kom til deres ret med alt den sne.

Flisning:
Kommunen påtager sig stadig flisning, de gør det gratis mod at få materialet, der er desværre en ventetid til en gang i august.

Sne og glatføre bekæmpelse.
Som det nok er alle bekendt er der ikke krav om sne og glatfører bekæmpelse i vores område, men der er dog ved flere lejligheder blevet ryddet sne og enkelte gange strøet sand, fordi jeg mente at det var meget uforsvarligt uden, men omkring nytår kunne dette ikke lade sig gøre den sand Claus bruger til sandstødning var bundfrossen.  Det skal dog med at det kun er mig der kan beordre sne og glatfører 2 bekæmpelse og for god ordensskyld har jeg ikke fået henvendelse fra fastboende om sne og glatføre bekæmpelse. Hvis ikke vi har fået slået græs så får vi det meget hurtigt, han vil derforuden lige give træerne en studsning hvor de hænger for langt ud over vejen, vi får jævnlige klager fra store køretøjer, der har svært ved at komme igennem uden at få deres spejle ødelagt. Vejskilte

LYKKEGÅRDENS GRUNDEJERFORENING
HANDRUP 8400 EBELTOFT

Referat fra generalforsamlingen
Generalforsamling blev afholdt lørdag den 18 juni 2010 på Skovmøllen i Femmøller.
37 personer var til stede ved mødet.

 1. Valg af dirigent, her blev Henrik Nielsen foreslået af bestyrelsen. Han blev valgt uden modkandidater. Han konstaterede, at GF var rettidigt indkaldt. Inden generalforsamlingen. Som i sikkert ved mangler vi en her i dag Vores tidligere Formand Kirsten Taaning er døde i foråret efter kort tids sygdom. Kirsten var en meget ihærdig formand.Jeg havde den glæde at sidde i grundejerforeningens bestyrelse med hende i en del år.Kirsten var altid en glad pige med masser af humor, altid velforberedt til møderne og havde altid, tid til en snak når man mødte Kirsten. Efter hun stoppede i foreningens bestyrelse, forsatte hun med at være aktiv, hun var bl.a. aktiv i at få påbegyndt lokalplanen for området, hvilket vi siger hende tak for, det er et stort tab for foreningen, men endnu større tab for familien. Ære være Kirstens minde.
 2. Formandens beretning:

  BESTYRELSMØDER Vi har haft nogle bestyrelsmøde. En del mail korrespondance. Ved første bestyrelsmøde konstituerede vi os og sammensætningen uændret.Som sædvanlig har møderne foregået i fred og fordragelighed uden omkostninger for foreningen.Foreningen betaler forsat for Ebeltoft folketiende til de bestyrelsesmedlemmer der bor uden for området. Vi har udsendt orienteringsmaterialer, lidt sent hvilket jeg beklager, det er ene og alen min skyld, i år har der ikke være et spørgeskema med, men da Rasmus og Hanne er forfatte et meget godt pørgeskema kommer den med næste gang. 2

  LOKALPLAN Vi havde til den sidste generalforsamlingen en stor debat om et forslag til lokal plan. Efter de til rettelser der kom frem under mødet blev forsalget sendt til kommunen.Vi fik et tilbud fra Møller og Grønborg i Århus om at de kunne udforme et lokalplan der uden videre kunne sendes til høring, tilbudet eller overslag lød på 40.000,- + moms, derforuden udgifter til ophævning af de klausuler og deklarationer der måtte være på den enkelte parcel, vi fik tilsendt 3 deklarationer og klausuler fra 2 parceller til en pris formedelses 525,- ,derfor kom vi frem til at det ville koste grundejerforeningen omkring 100.000,- og så mange penge har vi altså ikke, derfor har vi meddelt kommunen at de gerne må gå videre med sagen når Syddjurs Kommune igen har penge omkring ca. 3 år.

  KOMUNEPLAN: Kommuneplanen er vedtage og følgende er gældende for vor sommehusområde1.13.S13. teksten der omhandler vores område er 1.13.S1.

  MAKERINGSPÆLE I mange år har vi opsat gule markerings pæle for at gøre snerydningen effektiv, det nåede jeg ikke og hvad skete der? Sneen væltede ned.

  FLISNING Kommunen har genoptaget flisningen med grene lagt ud til vejen, vi har bl.a. fået fliset i mandags, så benyt jer af denne graties service. Og som jeg nævnt sidste år har Hede Danmark tilbudt en betalt flisning, men den mener jeg vi dropper.

  SNE OG GLATFØREBEKÆMPELSE Som det er de fleste bekendt er der ikke krav om sne og glatfører bekæmpelse i vores område, men der er dog ved flere lejligheder blevet ryddet sne og enkelte gange strøet sand, idet området efter min skøn var tæt på at være livsfarlig, det er kun mig der kan beordre rydning og glatfører bekæmpelse, og for god ordens skyld har jeg ikke fået henvendelse fra de fastboende om snerydning.

  VEJSKILTE Vi har en del vejskilte der trænger til en reparation, jeg ved ikke hvorfor de lider, det skal dog siges at politiet har henvendt sig de er kørt i en, men vi prøvede for et på år siden med store sten omkring disse vejskilte, og hvor mærkelig den end lyder er der ingen af disse skilte der er ødelagt, så vi bør overvej at lægge flere af disse store sten.

  VANDRENDER. Jeg har flere gange sagt at jeg ikke bliver sur såfremt områdets beboer hjælper til med at holde vandrenderne fri for sand, men jeg syntes ikke lige den opfordring har hjulpet, hvis ikke vandrenderne bliver renset er de omsonst, jeg takker alle de der renser vandrenderne, tak for det.

  TRAFIK Jeg kan ikke forstå hvorfor det er nødvendigt at køre som død og helved, når vore veje er repareret, prøv nu og kør ordentlig, det er vist det man kalder en kollektiv opsang, der opnås intet ved høj fart på så kort strækning.

  VINGAVE OG TAKKE: Da Rudi og Rasmus ønsker at trække sig fra bestyrelsesarbejdet, vil jeg gerne her takke jer for et godt og loyal arbejde, det er beklageligt at i holder, men jeg håber på at vi godt kan søge råd og vejledning fremover hos jer, udeling af vin.

 3. Forelæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse.
  Kasserer Rudi Jørgensen fremlægger regnskabet, som er godkendt af revisor Peter H Pedersen. 
  Godkendt.
 4. Fastsættelse af kontingent. Det blev vedtaget, at kontingentet på 400/400 kr. til henholdsvis  medlemskontingent og vejfond forblev uændret.
 5. Forslag fra bestyrelsen: ingen.
 6. Forslag fra medlemmerne: ingen.
 7. Valg af medlemmer til bestyrelsen:
  På valg:
  Rudi Jørgensen (modtog ikke genvalg).
  Finn Sørensen (modtog genvalg og blev valgt).
  Per Krog stillede op og blev valgt.
 8. Valg af suppleant:
  Rasmus Lange modtog ikke genvalg.
  Peter H Pedersen stillede op som suppleant og blev valgt.
 9. Valg af revisor: Peter H. Pedersen blev genvalgt.
 10. Veje: v/ Finn Sørensen.
  Vejene bliver pænt vedligeholdt og fungerer i det store hele. De fleste steder fungerer vandrenderne fint. Dog er der brug for, at en  enkelt vandrende bliver lagt om til efteråret. Vejen ved Solkrogen trænger til udbedring, ligesom der er behov for at skilte bliver opmalet. Lerbakkevej  er for høj på midten,så der er svært at køre, - skal udbedres.
 11. Træfældning:
  Grundejere der har træer, som tager udsigten for andre, kan efter behov få fældet træerne ved træfælder Thomsen. MEN alle opgaver v/ Thomsen skal forinden godkendes af bestyrelsen . Dette for at holde styr på udgifterne.
 12. Eventuelt.
  Forslag om sommerfest  enten i forbindelse med GF maj/juni eller en høstfest i slutningen af august. Der var stor tilslutning til forslaget, så bestyrelsen udarbejder et forslag.
  Forslag om besøg på naturcenter Karpenhøj til efteråret. Bestyrelsen undersøger hvordan det kan lade sig gøre.Forslag om naturvandring i området – som tidligere år. Foreningen har fået adgang til nogle store sten hos Jørgen Sørensen ,som vi må bruge. Tak for det.

Referent Vibeke Dabelsteen