Generalforsamling 2013

Referat fra Generalforsamling Lørdag d. 15/6 2013 i auditoriet v/Fregatten Jylland.

Dagsorden ifølge vedtægternes § 13 samt indkomne forslag.
Til dirigent valgtes med generalforsamlingens samlede godkendelse Peter H Pedersen.

1) Dirigenten konstaterer indkaldelsen til generalforsamlingen for rettidig indvarslet – at der er indkommet rettidigt 2 forslag til generalforsamlingen – at der ikke var indkommet indsigelser. Generalforsamlingen var hermed lovlig. 44 personer var mødt op.

2) Formand Finn Arne Sørensen aflagde beretning for året 2012. Beretningen vedlægges referatet, som en del heraf. Formanden opfordrede medlemmerne til at afregne kontingent rettidigt – rykkere var en belastning for kasseren. Info til medlemmerne udsendes via E-mail, hjemmeside. Nyhedsbrev tilgår alene medlemmerne. I forbindelse med ejendomsvurderingerne, hvor 56 ”store grunde” har fået reduceret deres, redegjorde PKP for den fortsatte skattenævnsankesag vedr. ”små grunde”. Omtale af Rådyrs Hærgen gav anledning til debat. Begrænsning af dyrenes færden er nok ikke muligt, og ej heller ønskeligt for alle. Dog en opfordring til at være agtpågivende overfor tæger. Opfordring til medlemmerne om at medvirke til, at hastighederne på vores veje holdes på, eller bedre, under det tilladte.

3) I Vibeke Dabelsteens fravær (kasserer) gennemgik PKP det reviderede og underskrevne regnskab. Spørgsmål om at spare udgiften til Ebeltoft Folketidende for bestyrelsesmedlemmerne, da den kan læses gratis på nettet. PKP redegjorde for bevarelsen af papirudgaven, og generalforsamlingen bifaldt dette. Regnskabet blev godkendt.

4) Kontingentet for 2014. Bestyrelsen foreslog dette uændret, kr500 til vejforeningen og kr400 til grundejerforeningen. Kontingentet til begge foreninger blev godkendt.

5) Ingen forslag fra bestyrelsen, hvorfor dette punkt udgik.

6) Punkt 11 var med generalforsamlingens godkendelse overført som punkt 6. Formanden gennemgik det arbejde som træudvalget og bestyrelsen i 2012 havde udført under projekt ”Træfældning”.
Der var i perioden indhentet alternative priser fra Skovdyrkerforeningen. Der var enighed om at arbejde videre med Skovdyrkerforeningen. Formanden redegjorde for processen samt forslag til en køreplan for perioden frem til ultimo april 2014, hvor projektet skal være endelig afsluttet. Et orienteringsmøde, hvor en entreprenør fra Skovdyrkerforeningen vil være til stede, vil blive afholdt formentlig i september 2013. Træudvalget, bestående af Rasmus Lange, Jens Korshøj og Finn Arne Sørensen, kan godt bruge et medlem mere. Projektet vil have sin egen økonomi.

7) Der var indkommet 2 forslag/opfordringer fra medlemmerne. Efter fremlæggelsen og omtalen af projekt ”Træfældning” opfordredesforslagsstillerne til at trække forslagene og afvente resultatet af træfældningen. Forslagene blev herefter trukket tilbage. Bestyrelsen bad dog medlemmerne være opmærksomme på servitutdeklarationens punkt 3 om at ” beplantning på bakketoppe må ikke overstige 180cm”. Servitutten gælder for udstykninger af grunde fra matr. nr 4a Handrup.

8) Valg af medlemmer til bestyrelsen: På valg var Vibeke Dabelsteen, der ikke ønskede genvalg. Til nyt medlem af Bestyrelsen for en 2årig periode valgtes Annette Kristensen Solkrogen 4. Formanden takkede Vibeke in absentia for sin indsats gennem årene. Bestyrelsen vil drage omsorg for en gave til Vibeke ved først givne lejlighed.

9) Som suppleant til bestyrelsen genvalgtes Kirsten Korshøj.

10) Til revisor genvalgtes Peter H Pedersen.

11) Formanden redegjorde for arbejdet med vejene i 2012. Der henvises til formandens beretning. Asfalteringen af Stabelhøjens begyndelse, planlagt i 2012 var blevet udsat pga dårligt vejr, men gennemføres i 2013. Der blev forespurgt om det var en ide at asfaltere de meget udsatte stejle veje. Formanden mente ikke umiddelbart, at det var løsningen. Det er muligvis et kildespring som forårsager problemerne.

12) Evt: Ingen spørgsmål

Dirigenten takkede herefter for god ro og orden.
Dirigent: Peter H Pedersen
Bestyrelse: Finn Arne Sørensen
Annette Kristensen
Per Krogh Petersen
Kirsten Korshøj (suppleant)
Efter Generalforsamlingen valgte Bestyrelsen at konstituere sig på førstkommende bestyrelsesmøde 22/8 2013 hos Finn Arne Sørensen.

Konstituerende Bestyrelsesmøde torsdag d 22/8 2013

Bestyrelsen for Lykkegaardens Grundejerforening Handrup har i dag konstitueret sig således:

Formand: Finn Arne Sørensen
Kasserer: Annette Kristensen
Sekretær: Per Krogh Petersen
Suppleant: Kirsten Korshøj