Generalforsamling 2012

Referat fra ordinær Generalforsamling Lørdag d. 16/6 2012 kl 10.00 på Ebeltoft Park Hotel
Dagsorden ifølge vedtægterne:

Til dirigent valgtes Henrik Nielsen (med Per Krogh Petersen som supplerende dirigent)

1) Dirigenten konstaterede at indkaldelsen til generalforsamlingen var rettidigt indvarslet – og .at der ikke var kommet indsigelser. Generalforsamlingen var hermed lovlig. Dirigenten konstaterede at 46 personer deltog i generalforsamlingen.

2) Formand Finn Arne Sørensen aflagde beretning for året 2011 og forløbet. – Beretningen udlægges på foreningens opdaterede hjemmeside , og vedlægges nærværende referat, som en del heraf.
Endvidere blev redegjort for at der nu i stor udstrækning anvendes E-mail til kommunikation med medlemmerne. Medlemmerne opfordreres til at meddele eventuelle ændringer af mailadresser.
Formanden redegjorde for arbejdet med vejene og de stigende omkostninger hermed.
Projekt Hede Danmark (brochure runddelt) blev oplyst som et bestyrelsesprojekt for år 2012/2013
Under omtalen af træfældningen blev der stillet spørgsmål til bestyrelsen omkring ophævelsen af samarbejdet med træfælder Jørgen Thomsen. Bestyrelsen, ved Per Krogh Petersen, redegjorde herfor, samt henviste til opbakningen på generalforsamlingen sidste år. Formanden gav tilsagn om, at et evt. udestående med Jørgen Thomsen ville blive afregnet til endelig afslutning på sagen. Jørgen Thomsen var af bestyrelsen blevet takket for sin indsats gennem årene.
Formandens beretning godkendes.

3) Vibeke Dabelsteen (som kasserer) aflagde det reviderede regnskab til godkendelse. Spørgsmål til gældsposter og tilskud til badebro blev besvaret. Det fremlagte regnskab blev herefter godkendt.

4) Kontingentet for 2013 blev af bestyrelsen foreslået som kr 500 for vejforeningen og uændret kr 400 for grundejerforeningen. Årsagen til stigningen i vejforeningen skyldtes stigende udgifter til vedligeholdelse. Kontingenterne for begge foreninger blev godkendt.

5) Der var ingen forslag fra bestyrelsen, hvorfor dette punkt udgik.

6) Der var ikke indkommet forslag fra medlemmerne, hvorfor punktet udgik.

7) Valg af medlemmer til bestyrelsen: Til bestyrelsen valgtes for en 2-årig periode, formand Finn Arne Sørensen, og sekretær Per Krogh Petersen

8) Til suppleant til bestyrelsen valgtes Kirsten Korshøj.

9) Til revisor valgtes Peter H Pedersen

10) Evt: På bestyrelsens vegne redegjorde Per Krogh Petersen for arbejdet med :
a)- indhentning af materiale og udsendelse af informationer vedr. ejendomsværdiansættelserne. Redegørelsen omfattede nogle af de punkter som medlemmerne kunne anvende som argumenter til egen klage over værdiansættelserne. Revsbæk udfærdiger skrivelse der kan vedlægges klager hvad angår punktet ”byggeretter”.
b)- Per Krogh Petersen redegjorde omkring status på lokalplan. Bestyrelsen vil vurdere den fremtidige indsats.
c)- Per Krogh Petersen orienterede om bortfald af moms ved salg af private grunde
Dirigenten takkede for god ro og orden
 

Dirigent:
Henrik Nielsen
Bestyrelsen:
Finn Arne Sørensen
Vibeke Dabelsteen
Per Krogh Petersen

Efter generalforsamlingen valgte bestyrelsen at konstituere sig på førstkommende bestyrelsesmøde torsdag d. 30-08-2012 hos Vibeke Dabelsteen