Formand beretning 2012

Formandens beretning ved generalforsamlingen den 16. juni 2012.

Ved første møde konstituerede vi os som følger:

Formand: Finn Arne Sørensen
Kasserer: Vibeke Dabelsteen.
Sekretær: Per Krog Pedersen
Suppleant: Kirsten Korshøj.

Som sædvanlig har vi haft enkelte bestyrelsmøder, og mail korrespondance.

Vores suppleant har deltaget i møderne og det har vi haft stor glæde af.
Som sædvanlig har møderne foregået i fred og fordragelighed og uden omkostninger for foreningen ingen whiskysjusser og Havanna cigarer.

Foreningen betaler forsat for Ebeltoft folketiende til de bestyrelsesmedlemmer der bor uden for området, og det gør de forresten alle, derudover betales der en bestyrelses forsikring.

Vi har ikke udsendt orienteringsmaterialer i den forgangne år, hvilket alene skyldtes tidspres.

Vedtægter:

Sidste år vedtog vi på generalforsamlingen afsluttende med den ekstra ordinære generalforsamling, nogle ændringer i vore vedtægter, heraf vil jeg nævne at vi nu kan udsende indkaldelse pr. mail, hvilket vi gjort, der er kun 10 medlemmer der endnu ikke har oplyst mail adresse, dette er en kæmpe lettelse når der skal udsendes materialer.

Lokal plan:

Vi har igen forespurgt Syddjurs kommune om hvordan det går med vores lokalplan, og beskeden derfra er at den af os indsendte projekt, helt er taget af bordet, og kun vil blive gennemfør, såfremt vi selv betaler for en sådan plan, hvilke, vil sige omkring 60.000 til 80.000 kr.

Gule makeringspæle:

Er igen blevet opsat og vi fik da lidt sne, så det må formodes at de har gjort gavn, i hver fald er to at dem blevet kørt over af lastbiler.

Sne og glatføre bekæmpelse:

Det har der heldigvis ikke være den store behov for i år, men enkelte gange har Claus gruset, det skal dog bemærkes at der ikke er krav om snerydning og glatførebekæmpelse i området, og det kun er mig der kan beordre sne- og glatfører bekæmpelse og for god ordens skyld kan jeg oplyse at der ikke er nogen af de fastboende der har henvendt sig ang. sne og glatfører bekæmpelse.

Veje:

Vi måtte i år reparere Selledalen, store lastbiler havde ødelagt vejen og var faktisk ufremkommeligt, jeg syntes generel vi holder vejene rimelige, men er det nødvendigt at kører som død og hel ved når vejene er repareret, det er så få sekunder der vindes, men pålægger foreningens medlemmer en ekstra udgift, fordi når det regner, er hullerne der med det samme, det er vist det der kaldes en kollektiv opsang, alternativet er at vi begrænser vedligeholdelserne.

Vi er nødt til at få vejen oppe ved byen repareret, jeg har talt med en entreprenør og denne vil komme tilbage med et forslag.

Vandrender:

Jeg siger til hver generalforsamling at jeg ikke bliver sur, hvis vi i fællesskab holder disse render rengjorte, men jeg syntes ikke helt det er sivet ind, vi har som forsøg haft en ekstern entreprenør til at holde renderne rene, men det er da lidt for dyr og det burde heller ikke være nødvendig, vi kan også lave noget nyt og det er at man henvender sig til mig og jeg vil fremskaffe en lille skovl.

Vi har ved Poul Bredahl fået lov at lave en ny vandrende med tilhørende faskine, her mangler vi lige at få lave denne faskine pæn, dette vil ske når jeg igen er mobil.

Hjemmeside.

Som alle kan se har vi fået vores hjemmeside opdateret og har fået lavet noget der kaldes nyhedsbrev, denne nyhedsbrev er dog kun til dem der er medlem og ikke som andre steder offentlig tilgængeligt for en hver, gå ind på vores hjemmeside og bedøm selv.

Træer

Sidste år oplyste jeg om hvad der var blevet pålagt os med hensyn til træer og træfældning, og de forskrifter vi havde sat i værk, det ville vores træfælder Jørgen Thomsen ikke rette sig efter, samt at han ikke havde en forsikring mod uheld, derfor er samarbejdet mellem Jørgen Thomsen og foreningen bragt til ophør, hvilket også fremgår af det fremsendte materiale.


Og hvad nu med træer.

Vi er nu i gang med Hede Danmark der med deres nye maskine kan tilbyde følgende:

• Fældning af træer
• Fjernelse af hele træer med grene.
• Placer træerne i en stor stak og efter nogle måneder bliver de flise og flisen køber Hede Danmark
• Dette er en enegangs fortagende og for at der er økonomi i sagen drejer det sig om 150 til 200 træer eller ca. 2 til 3 pr. parcel.
• Prisen pr. træ er ca. 400,- til 600,-.
• Projektet vil blive påbegyndt i dette efterår selvfølgelig under forudsætning af tilstrækkelig tilslutning.
• Foreningen kunne evt. betale 1 træ pr. parcel og resten skulle den enkelte medlem så selv betale.

Græsslåning:

Omkring sidste generalforsamling fik vi slået græs og studset træer, i år har vi på nuværende tidspunkt fået slået græs i den sydlige ende af Kølbækken, idet der var blevet sådan af brombær at de groede ud på vejen, græsset forventes slået i efteråret. I forbindelse med græsslåning havde vi samme helvedesmaskine til at topbeskære på Kalvehaven og på Stabelhøjen disse to steder betalte grundejeren dog selv, men hvor er det nemt.

Vejskilte:

Vi har stadig problemer med vejskilte der blev kørt ned, jeg lovede sidste år at få lagt nogle store sten ved disse skilte, jeg håber jeg når det i år, Claus har nogle store sten liggende, og han vil vist gerne af med dem.